خواستم ازت تشکر کنم یا حتی یکم جبران کنم نشد شاید بخاطر دعای شب قبلش بود !
چقدر امروز به خودم اومدم دیدم واقعا هیچی نیستم ! من نمیتونم مثل تو اینقدر خوب باشم !
با زبون روزه...
فقط میتونم دعات کنم ¬_¬
ممنونم بابت آموزش!


ممنونم از وب مدافعون حجاب خیلی مناسبتی بود پستت :)
کاش این پست رو حذف نکنم.