• امروز فهمیدم اون دختر / پسرای دبیرستانی چقدر از من بهترن و پاکــتر...
  • امروز فهمیدم چقدر دختر / پسر پاکِ پاکِ پاک هست که من جلوشون صفرم!
  • امروز فهمیدم اون ورزشکارای دختر / پسر که حجاب و ایمانشون رو همزمان با ورزش کردن حفظ کردن و من چقدر ازشون عقبم...
  • امروز فهمیدم دختر / پسرای وطنمون خیلی پاک تر از بقیه هستن و من بازم مقابلشون هیچ ایمانی ندارم!
  • امروز فهمیدم چقدر دختر / پسر کوچولو داریم که عقل و ایمانشون از من بیشتره و من جلوشون کم میارم...
  • امروز فهمیدم اون کوچولوهای دختر / پسر چه آینده ی روشنی دارن و من ....
خدایا من از همشون عقب ترم کمکم کن...