هر چی میگذره بیشتر دارم شرمنده میشم .

خدا یــــــــــــــــــــــا

ماه رمضون تموم بشه من چیکار کنم 😭