همه درها بسته شه به روم بازم در خونه شما / در این خونست که من گدام