خیلی سخته دختر باشی پدرت هم شهید مفقود الاثر باشد و شب عروسی ات هم باشد ....