فانتزی من نه رسیدن به مراتب علمی نه بهترین ازدواج (که باعث رسیدن به خدا شود ) نه حتی رسیدن مراتب تقواست !
بلکه رفتن به سوریه و دفاع از حق و در نهایت کشته شدن در اون راهه (که در این حال به همه ی چیز های خوب من جمله تقوا هم می رسم) ، کی میرسم به این آرزوم.....