حرفی برای گفتن نمیمونه

چون تو پاک و منزهی و من گنهکار

( از حق نگذریم ) یه آرامشی هم دارد نخواستنت !