یوقت از مسابقه ی خراب کردن جامعه عقب نمونیم !

تنگ تر بپوش نگاه کن یکی از تو تنگ تر پوشیده !

چرا دستات رو قایم کردی؟

موهات که نصفش داخله!

چرا مانتوت اندازه بلوز نیست؟


چه مسابقه ای راه افتاده ، مسابقه ی بدون تفکر ؛

مسابقه ای برای رفتن به دام شیطان...

چه فرقی است میان اون دختری که هیچ برجستگی بدنش رو نامحرم ندیده و کسی که هیچ نامحرمی نمونده که برجستگی های بدنشو ندیده باشه !


فرق است / یکی از عقلش استفاده کرده و دیگری از دلش !

عقل مال انسان است و دل .... خودتان قضاوت کنید !