اگه بشه یا نشه همش دست خداست ؛

اگه نشد خدا نخواسته ...اگرم شد لطف خداست .