قراره با هم بریم تا اوووج :)

از الان به فکر اون قله ای هستم که با هم قراره فتحش کنیم :)

درسته اسمتم نمیدونم ولی خب ان شا الله هفته بعد از خودت میپرسم :))

امیدوارم تو قسمت من باشی و من قسمت تو :)