جهاد در میدان جنگ آسان تر از جهاد با نفسه....

من به شخصه حاضرم تو میدان جنگ بجنگم و زخمی بشم و حتی کشته بشم اما تو جهاد با نفس زخمی نشم....

چون در نوع اول به خدا نزدیک میشی با زخمی شدن اما تو حالت دوم هم سختی زخمی شدن هست و هم از خدا دور شدن...