خدایا ما بندگان ضعیف هستیم
ما بندگانی هستیم که هیچ نداریم
ماهیچیم و هرچه هست تویی.
ما اگرچنانچه خلاف میکنیم نادانیم
تو بر ما ببخش
خدایا تو مارا لیاقت بده که در این میهمانی که از ما کردی به طور شایسته وارد شویم