میدونم اصلا شبیه تونم نیستم اما دوستون دارم چیکار کنم ،