حقیقت این است که من لیاقتت را ندارم اما اخلاق ورزشی چه می شود؟
آیا این اخلاقیست که مرا تنها بگذاری و بروی؟
بیا و دستم را بگیر...