کاش # آزاد_بودم
کاش # برای_خودم_بودم
کاش # باتو_بودم_:(
کاش # دور_بودم
کاش # به_تو_می_رسیدم
کاش # می_شد!